Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
  • FPHU EDKO
    ul. Trakt Lubelski 195
    04-667 Warszawa
  • E-mail:sklep@ilistwy.pl
  • Telefon+ 48 504 085 522
  • Godziny działania sklepuOdbiór osobisty 8-17, sklep internetowy 24h/na dobę
  • NIP: 521-032-53-43
Systemy płatności
  • Przelewy24
Allegro

Zapraszamy na nasze aukcje nick: ilistwy_pl

Dostawa
Na terenie Warszawy przy zamówieniach powyżej: 1200 zł

alt
 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  WWW.ILISTWY.PL Z DNIA  05.06.2017

 
I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach  sklepu internetowego WWW.ILISTWY.PL;
4. Sklep internetowy (WWW.ILISTWY.PL) – serwis internetowy dostępny pod adresem  WWW.ILISTWY.PL,  za pośrednictwem którego Klient może w dokonywać, składać  zamówienia- drogą telefoniczną, mailową oraz poprzez stronę sklepu WWW.ILISTWY.PL ;
5. Towar – produkty dostępne  w Sklepie Internetowym WWW.ILISTWY.PL;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem  prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towar


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym WWW.ILISTWY.PL .
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, WWW.ILISTWY.PL prowadzony jest przez  FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA edko 04-667 Warszawa , ul. Trakt Lubelski 195. NIP: 521-032-53-43
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego -  WWW.ILISTWY.PL
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego - WWW.ILISTWY.PL
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną  zamówień w ramach sklepu internetowego - WWW.ILISTWY.PL
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego - WWW.ILISTWY.PL.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu WWW.ILISTWY.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego WWW.ILISTWY.PL  jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu internetowego.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4.FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla  FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO.
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO, dokonać wyboru towaru , następnie , podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu na zaakceptowania – naciśnięcia  przycisku „Zamawiam - Kupuje” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Przetwarzanie zamówienia (nr)", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy EDKO Edward Kołosionek przy ul. Trakt Lubelski 195 04-667 Warszawa
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 6 do 14dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej  zakupiony towar dokumentu sprzedaży -  faktury VAT, lub Paragonu.
 


VI. Ceny i metody płatnośc

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość  zapłaty za zakupiony Towar :
a.) przelewem na numer konta bankowego Alior Bank S.A. 76 2490 0005 0000 4500 8756 5857
b.) poprzez pobranie pocztowe na konto: Alior Bank S.A. 76 2490 0005 0000 4500 8756 5857
c.) poprzez pobranie realizowane przez firmę kurierską FEDEX na konto: Alior Bank S.A. 76 2490 0005 0000 4500 8756 5857 d.) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO 04-667 Warszawa , ul. Trakt Lubelski 195
 


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO 04-667 Warszawa , ul. Trakt Lubelski 195 z dopiskiem "Dział Internetowy", podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (listwy przypodłogwe MDF na wymiar, meble pod wymiar klienta)
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:  FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO 04-667 Warszawa , ul. Trakt Lubelski 195 z dopiskiem "Dział Internetowy
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych  prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@ILISTWY.pl . FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO, mailowo pod adres sklep@beps.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 
X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ,FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA EDKO ul. Trakt Lubelski 195 04-667 Warszawa
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Przejdź do strony głównej